Dersom du har mottatt din første begjæringen om utlegg mot deg, er det sikkert mange tanker som svever gjennom hodet ditt. Hva skjer nå? Blir huset mitt tatt og hva med lønnen min? Har namsmannen lov til å trekke så mye den vil av lønnen min, eller finnes det regler på dette?

Det er fastsatt i egen forskrift hvor mye skyldner har rett til å beholde av sin nettoinntekt til nødvendige boutgifter og livsopphold, til seg og sin familie. Disse satsene fremgår av denne artikkelen, en artikkel som oppdateres årlig i forhold til hvor mye skyldner har rett til å beholde av egen nettoinntekt til dekning av boutgifter og livsopphold, til seg selv og sin familie.

Hva slags dokumentasjon legger namsmannen til grunn?

Når namsmannen mottar en begjæring om utlegg som tas til følge, så er første steg å forelegge begjæringen for skyldner. Skyldner får da en oversikt over kravet og en mulighet til å ta stilling til dette. Skyldner bes samtidig om å svære på et opplysningsskjema og på dette gi opplysninger om sin og ektefelles (samboers) inntekt, utgifter og antall personer i husholdningen. Utgifter som ønskes hensyntatt bør dokumenteres med vedlegg.

Dersom skyldner ikke svarer på dette skjemaet i forbindelse med utleggsforretningen, eller tar kontakt med namsmannen på annen måte, så beslutter namsmannen om det skal trekkes i lønn og eventuelt hvor mye basert på skjønn. Dette skjønnet tas imidlertid ikke helt ut av luften.

Namsmannen har mulighet til å hente inn en rekke data fra offentlige registre over skyldners og ektefelles sin inntekt, familieforhold og lignende. Familiens nødvendige boutgifter har imidlertid namsmannen ikke kjennskap til, og det legges dermed et beskjedent estimat til grunn for dette, ut ifra forventede boutgifter i kommunen for familiens størrelse.

Hvilken betydning har min ektefelle eller samboers inntekt?

Gjeld er personlig, og ektefeller eller samboende kan ikke kreves for den andre partens personlige gjeld, forutsatt at gjelden ikke er tatt opp i fellesskap.

Selv om det er felles gjeld så skal inndrivningen gjøres mot hver enkelt av skyldnerne. En utleggsforretning vil således kun gjelde en av partene, men dersom sakene mot to skyldnere med solidaransvar kjøres samtidig, så kan disse bli forelagt hver sin begjæring om utlegg på samme tidspunkt.

Samtidig som gjeld er personlig så har ektefeller gjensidig forsørgeransvar ovenfor hverandre. Dette gjelder ikke samboende, men likevel er det tatt hensyn til at samboere kan forsørge hverandre ved beregning av utleggstrekk.

Dette betyr at dersom en av partene ikke har tilstrekkelig inntekt til å forsørge seg selv, samt halvparten av sitt forsørgeransvar for felles barn, så har den andre parten rett til å beholde tilsvarende ekstra ved beregning av et utleggstrekk for å sikre at familien forsørges.

Dersom den ene parten er hjemmeværende med felles barn uten egen inntekt, mens den andre er ute og jobber, så har dermed denne parten rett til å beholde det av sin nettoinntekt som er nødvendig til å dekke nødvendige boutgifter og livsopphold for hele husholdningen.  

Hvilken betydning har barnetrygden ved beregning av utleggstrekk?

Ved beregning av utleggstrekk så blir barnetrygden lagt til i nettoinntekten, før nødvendige boutgifter og livsopphold trekkes fra for å se om det er midler igjen til å gjennomføre et utleggstrekk. Dersom barnet bor hos begge foreldrene vil barnetrygden utbetales til en av denne. Til tross for dette så fordeles barnetrygden likt mellom begge foreldrene, i forbindelse med beregningen av et utleggstrekk.

Dersom barnet ikke bor sammen med begge foreldrene, så er utregningen av fordelingen av barnetrygden og andel av livsoppholdssatsene mer omfattende. Her spiller samværsgrad og samværsklasse en vesentlig rolle. Se mer om dette i vår artikkel om gjeldende livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning.

Hvor store boutgifter kan jeg kreve at det tas hensyn til?

Du har krav på å få beholde den delen av din inntekt som er nødvendig til å dekke nødvendige boutgifter, dette i tillegg til satsene for livsopphold. Her er ordet nødvendig et viktig begrep, dog er det mange hensyn som skal tas, og som kan tale for skyldners fordel med tanke på å bli boende i gjeldende bolig.

Det skal ikke være nødvendig fors skyldner å flytte for å oppnå små besparelser i boutgifter. Det er også en kjensgjerning at skyldnere med betalingsproblemer, og gjerne betalingsanmerkninger, ikke står sterkest i boligmarkedet, hverken som kjøpere av bolig eller på leiemarkedet.

Ved leie av bolig stilles det nesten uten unntak krav til depositum. Dersom namsmannen har gjort jobben sin, så er det allerede tatt pant i eventuelle større beløp på skyldners sparekonto eller lønnskonto. Selv om mindre beløp på lønnskonto er godt beskyttet ved utleggsforretning, så er dette penger som skyldner skal ha behov til å beholde for å betjene boutgifter og livsoppholdsutgifter frem til neste lønnsutbetaling.

Skyldner er således avhengig av NAV garanti for å stille depositum, og dette er utvilsomt stigmatiserende på utleiemarkedet, og fører ofte til at skyldner stiller langt bak i køen på utleieobjekter med flere interessenter.

Dersom skyldner imidlertid har urimelige høye boutgifter med en luksuriøs bostandard, så kan skyldner risikere at namsmannen ikke vil godta alle boutgiftene, ved beregningen av et mulig utleggstrekk.

Som nevnt er det mange forhold som vil spille inn. Har skyldner hatt et gjeldsproblem i lang tid og burde ha tilpasset seg situasjonen, eller er det nylig oppståtte betalingsproblemer som kanskje er av forbigående art?

Dersom betalingsproblemene nylig har oppstått og du kan godtgjøre at disse er av forbigående art, kan du også kreve betalingsutsettelse av namsmannen som beskrevet i denne artikkelen. Dersom betalingsproblemer må antas å være relativt kortvarige, så må det også tas hensyn til at flytteomkostninger kan spise opp besparelsen ved å skaffe seg en billigere bolig.

Barns forhold til skole og lokalmiljøet skal også tale for at det kan aksepteres noe høyere boutgifter, dersom billigere bolig ikke kan skaffes innenfor samme skolekrets. Diagnoser på barn eller andre forhold som taler for at barnet er ekstra sårbare for endringer i form av flytting, skal også ha betydning. Det samme gjelder dersom boligen er tilpasset husstandsmedlemmer med bevegelsesproblemer.

Hva hvis jeg bor i egen bolig?

Du har rett til å bli boende i egen eid bolig og få boutgiftene du har i forbindelse med dette hensyntatt, under ellers samme forutsetninger som ved leid bolig. Renter og avdrag på huslånet er å anse som nødvendige boutgifter i denne sammenheng. Ellers skal utgifter som normalt er med i husleien for dem som leier, slik som kommunale utgifter, boligforsikring og nødvendig vedlikehold skal også regnes som en del av boutgiftene.

Utgifter til strøm, innboforsikring og utgifter til internett og tv abonnement skal imidlertid ikke tas med. Dette må skyldner dekke av midlene avsatt til livsopphold.

Dersom namsmannen mener at du har urimelig høye boutgifter ved å bo i eid bolig, så er det viktig at du påker at namsmannen tar hensyn til rentefordelen du har ved rentebetjening av boliglånet. Rentefordelen vil ikke påvirke dine boutgifter direkte, men påvirker din nettoinntekt ved et lavere skattetrekk. Dermed blir nettoinntekten tilsvarende høyere og dette vil på sin side føre til at det er tilsvarende mer inntekt som danner grunnlag for et utleggstrekk, noe som kommer kreditoren som har begjært utlegg til gode.

Dersom namsmannen fortsatt mener at du har for høye boutgifter med tanke på å bo i leid bolig, så kan du stille spørsmål med om det er aktuelt at boutgiftene godtas i sin helhet, dersom du får avdragsfrihet hos banken din. Dette er uansett fornuftig da renteutgiftene på misligholdt gjeld alltid vil være vesentlig høyere enn på boliglånet ditt.

Vær imidlertid på at banken kan finne på å kredittsjekke deg ved en slik forespørsel og siden du sannsynligvis allerede har pådratt deg en betalingsanmerkning, så kan dette være til hinder for en slik løsning. Det er derfor å anbefale å gjøre dette så fort som mulig av flere årsaker, når du forstår at du har et begynnende betalingsproblem.

Et annet opplagt problem med å bli boende i eid bolig er at kreditorene vil sikte seg inn på boligen din og kreve å få utleggspant i denne, noe som igjen kan føre til at de begjærer tvangssalg. Her må du se an omfanget av ditt gjeldsproblem. Sett deg også inn i hvordan panterekkefølgen påvirker risikoen for at boligen kan bli tvangssolgt.

Dersom du kun sliter med en enkelt sak, som vil bli løst med utleggstrekk i løpet av 6-12 måneder, så vil ikke ett seriøst inkassoselskap eller kreditor se behovet for å begjære tvangssalg ved siden av prosessen med utleggstrekket.

Dersom problemer imidlertid er større enn dette, med flere store krav, så bør du vurdere å legge ut boligen for et frivillig salg så fort som mulig, eventuelt se på mulighetene til en full refinansiering med pant i egen eller andres bolig.

Hvilke utgifter går inn under livsoppholdsatsene?

Livsoppholdsatsene er en samlepost som er ment å dekke alle andre nødvendige utgifter, utover det som er nødvendig til boutgifter.

Mat, klær, andre husholdningsartikler, fritidsaktiviteter, strøm, internett, tv- abonnement og eventuelle bilutgifter må normalt tas av midlene som er avsatt til nødvendig livsopphold.

Ved særskilte behov kan namsmannen bruke høyere satser enn de fastsatte livsoppholdssatsene. Dette kan for eksempel være unormalt høye medisinske utgifter eller unormalt høye utgifter til mat ved allergier eller lignende.

Andre utgifter som er til kreditorfellesskapets beste kan også godtas. Dette kan være dersom skyldner er helt avhengig av bil for å komme seg til jobb, så kan ekstra bilutgifter godtas. Det samme kan gjelde utgifter til ekstra utdanning som på sikt kan komme kreditorfelleskapet til gode. Her vil nok namsmannen imidlertid sette høye krav til å godt slike utgifter.

Namsmannen kan også benytte lavere livsoppholdssatser dersom det foreligger spesielle forhold. I praksis gjøres dette kun ovenfor personer som er bosatt i utlandet i land med lavere levekostnader enn i Norge. Disse må samtidig få sin inntekt fra Norge, noe som nesten alltid vil være NAV.

Slike trekk foretas av namsfogden i Oslo og disse benytter den anerkjente finansaktøren UBS sine beregninger, for å beregne hvor mye livsoppholdssatsen skal reduseres i forhold til levekostnadene i det aktuelle landet. Boutgifter skal imidlertid fortsatt beregnes ut ifra faktiske boutgifter som skyldner har i det aktuelle landet.

Lønner det seg med en vente og se holdning, og eventuelt klage dersom utleggstrekket blir for stort?

Det er ingen konsekvenser ved å unnlate å svare på namsmannens opplysningsblankett, før avholdelsen av utleggsforretningen. Ved å svare på denne så kan du være uheldig å få et større utleggstrekk enn dersom du ikke hadde besvart dette. Det naturlige spørsmålet er derfor om det er lurt med en vente og se holdning, og dermed håpe på et lavere utleggstrekk, og heller klage på utleggstrekket dersom du mener dette er for høyt.

Det fremgår av tvangsfullbyrdelsesloven at et utleggstrekk ikke skal begynne å løpe umiddelbart. Det er normalt at namsmannen venter ca. en måneds tid fra utleggstrekket besluttes, frem til dette skal begynne å trekkes. Dermed kan skyldner innordne seg til en ny økonomisk hverdag samt rekke og klage, dersom denne mener trekket er for høyt.

Således kan det være fornuftig å avvente og se trekkets størrelse an. Namsmannen får imidlertid tilgang til stadig flere opplysninger som gir dem grunnlag for å beslutte et mest mulig korrekt utleggstrekk. I de aller fleste tilfeller vil de benytte skjønnsmessige boutgifter som er lavere enn det som er skyldners reelle boutgifter, mye for å presse skyldner til å ta kontakt.

Vår konklusjon er derfor at det normalt er fornuftig å svare på namsmannens opplysningsblankett. Unntaket er dersom du har unormalt lave boutgifter, slik at du kan være tjent med at namsmannen anslår disse ved et skjønn som er høyere enn dine reelle boutgifter. Det samme gjelder dersom du har eiendeler eller annet som ikke er tilgjengelig i offentlige registre.

Du har rett til å være tilstede ved avholdelsen av utleggsforretningen.

Hovedregelen er at en utleggsforretning skal avholdes på skyldners bopel. Det er imidlertid et unntak i loven som gjør at utleggsforretninger kan avholdes på namsmannens kontor, dersom det ikke er behov for å oppsøke skyldners bopel.

I praksis så avholdes derfor 99,9 % av alle utleggsforretninger på namsmannens kontor, da dette sparer namsmannen for mye tid og ressurser. Det er tross alt trekk i inntekt og pant i bolig eller bil som er det mest interessante for den som begjærer utlegg. Dette er også mye mer skånsomt for skyldner.

Skyldner har alltid en rett, men ikke en plikt til å være til stede under avholdelsen av utleggsforretningen. Skyldner har i denne sammenheng også rett til å uttale seg om valg av utleggsgjenstand.

Det er særdeles få som møter opp til avholdelsen av utleggsforretningen mot seg. Ved å gjøre dette har man imidlertid større påvirkningskraft i forhold til valg av utleggsgjenstand, samtidig som det er lettere å påse at et utleggstrekk ikke blir for stort.

Du skal heller ikke se bort ifra at du oppnår litt godvilje fra namsmannen dersom du viser deg fra din beste side, og dermed kanskje er heldig og slipper unna med et litt romsligere trekk, eller at namsmannen gjør deg oppmerksom på forhold som kan tas med i beregningen som du ikke hadde tenkt på.

Du kan betale kravet til namsmannen.

Namsmannen er pliktig til å ta imot betaling fra skyldner, enten dette er full innfrielse eller et avdrag på saken. Dersom du stiller opp med full betaling innen tidspunktet for avholdelsen av utleggsforretningen, så er namsmannen pliktig til å ta imot dette og avslutte saken uten å avholde utleggsforretningen.

Sjekk dette dersom du har fått et utleggstrekk!

Når det er avholdt en utleggsforretning vil du alltid få dager senere få tilsendt namsboken. Dette er et brev på noen sider hvor det oppsummeres hvilke forutsetninger som er lagt til grunn og hva det er tatt utleggspant i. Dersom det er tatt utleggstrekk så fremgår trekkets størrelse og når dette skal begynne å løpe.

Det skal også fremgå hvilke inntekter og utgifter som er lagt til grunn for utleggstrekkets størrelse. Dette er det viktig at du sjekker at stemmer med reelle inntekter og utgifter. Dersom feilen går i din favør, og ikke er et resultat av beviste feilopplysninger fra din side, så medfører det ingen risiko for deg å forholde deg passiv.

Dersom inntektsgrunnlaget er satt for høyt eller boutgiftene er satt for lavt, og du dermed har fått et for høyt utleggstrekk, så er det viktig å klage på dette med en gang samt legge ved dokumentasjon på de korrekte tallene. Det står normalt en mailadresse til namsmannen nederst på brevarket på namsboken.