Kommunale avgifter er en kjedelig regning å betale, og dette er ikke den kreditoren som er først til å kaste seg på telefon for å purre ved forsinket betaling. Mange uerfarne gjeldsofre som havner i gjeldsproblemer for første gang, har dermed ofte en tendens til å prioritere andre regninger, før de betaler kommunale avgifter.

Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt, avgift for vann og avløp, avfallsgebyr og feiegebyr og sendes normalt i kvartalsvis fakturaer. Typisk kommer det en regning for avfallsgebyr, og resterende på en egen regning fra kommunen. Rutinene for dette kan imidlertid variere fra kommune til kommune.

Men hvorfor er det så viktig å betale kommunale avgifter først?

Dersom du bor i eid bolig så har kommunen legalpant i boligen ved betalingsmislighold av kommunale avgifter. Legalpant betyr at kommunen dermed har prioritet foran alle andre kreditorer ved tvangssalg av din bolig, også boliglånet som er sikret med førsteprioritets pant.

Dermed kan kommunen relativt raskt igangsette en tvangssalgsprosess dersom man misligholder betalingsfristen på kommunale avgifter. Det eneste kravet er at det varsles om tvangsfullbyrdelse/ tvangssalg før det sendes en begjæring om tvangssalg til Tingretten.

I praksis vil imidlertid kommunene purre noen ganger først, og vil vente en stund før de igangsetter en så alvorlig prosess. Her er du imidlertid avhengig av godvilje hos den enkelte saksbehandler og rutiner i kommunen. Dette er ikke noe du ønsker å gamble med når det gjelder din faste bolig.

Kredittkortregningen bør ikke prioriteres ved vedvarende betalingsproblemer.

Det er fornuftig å betale kredittkortregningen til forfall, samt betale hele det fakturerte beløpet i stedet for minstebeløpet på kredittkortregningen.

Det er imidlertid mye bedre å betale minstebeløpet, fremfor at hele lånet bringes til forfall og sendes til inkasso, noe som medfører betydelige meromkostninger og fare for betalingsanmerkninger og rettslig inkasso. Dog gjelder dette ved kortvarige forbigående betalingsproblemer.

For de fleste som har havnet i betydelige gjeldsproblemer, så er status ikke så enkel. Veldig ofte handler det om mange kredittkort og mange forbrukslån. Skyldner har gjerne havnet i en negativ gjeldsspiral, og betaler hele tiden minstebeløpet på slike lån og kreditter, samtidig som det stiftes ny gjeld for å betale på gammel gjeld.

Til slutt blir situasjonen så kritisk at noe vesentlig må gjøres. Hvis ikke må enkelte regninger velges bort. På dette stadiet går mange i den fellen at de velger bort kommunale avgifter, i stedet for å la være å betale kredittkortregningen. Når det har gått så langt så er dette et veldig dumt valg.

Det beste å gjør på dette stadiet er å igangsette tiltak for å unngå å havne i mislighold. På dette tidspunktet er det viktig å handle fort og dermed ivareta flest mulig løsningsalternativer. Du kan lese en omfattende veiledning på hvordan du kan gå frem for å løse gjeldsproblemer her.

Hvis du ikke får til noen som helst løsning og blir tvunget til å velge bort noen regninger, så bør kommunale avgifter på dette tidspunktet ha førsteprioritet, rett og slett fordi det er den kreditoren helt sikkert kan og vil tvangsselge din bolig, det er bare snakk om hvor lenge de venter.

Deretter bør du prioritere å betale boliglånet, manglende betaling av dette medfører også relativt rask og stor risiko for tvangssalg.

Alle andre kreditorer som ikke allerede har legalpant eller avtalepant i din bolig, må gå den mer tunge veien via en inkassoprosess med utleggsbegjæring til namsmannen. Først da kan de oppnå ett utleggspant i boligen, men dette pantet vil ha prioritet etter kommunale avgifter og boliglånet. Du kan lese mer om viktigheten av å forstå panterekkefølgens betydning i denne artikkelen.

Dersom du eier boligen sammen med samboer eller ektefelle, så eier dere typisk en ideell andel hver. Kreditorer som begjærer utlegg, vil kun få utleggspant i den ideelle andelen som tilhører skyldner. Dette er igjen noe som gjør det mer utfordrende å begjære tvangssalg, rett og slett fordi det ikke er enkelt å få tvangssolgt en ideell andel av en bolig.

Det er alltid en risiko for at en kreditor som har fått utleggspant i en bolig, vil forsøke seg med en begjæring om tvangssalg. Selv om de er usikre på om et tvangssalg vil føre frem, så vil de gjerne igangsette en slik prosess, da de vet at mange lar seg skremme til å betale eller samtykke til tvangssalg av hele boligen.

Det er dermed langt i fra en ideell situasjon å havne i, men likevel er risikoen for tvangssalg mye mer overhengende dersom du misligholder betalingen av kommunale avgifter fremfor usikret gjeld som forbrukslån og kredittkort.

Selv om begge deler ender med tvangssalg, så tar prosessen uansett mye lenger tid ved usikret gjeld, enn ved mislighold av kommunale avgifter. Dette er viktig tid hvor du hele tiden kan forsøke å få til andre løsninger på ditt gjeldsproblem.

Det samme gjelder fellesutgifter i sameie og borettslag.

Dersom du bor i et sameie eller borettslag, så har disse også legalpant for fellesutgifter, på samme måte som kommunene har legalpant for kommunale avgifter.

I et borettslag så mottar du normalt ingen regning fra kommunen på kommunale avgifter. Dette påløper likevel fortsatt, men med den forskjellen at det faktureres borettslaget i stedet for direkte til beboer. Dette faktureres deretter videre fra borettslaget til den enkelte andelseier sammen med andre fellesutgifter i borettslaget.

Denne regningen på fellesutgifter i borettslaget har borettslaget legalpant i. Det samme gjelder for fellesutgifter i et sameie. Dette legalpantet får i likhet med kommunale utgifter på en selveierbolig prioritet foran alle andre panteheftelser.

Dersom du får betalingsproblemer og bor i et borettslag eller sameie, så er det dermed like viktig å prioritere denne regningen på fellesutgifter, som det er viktig å prioritere betaling av kommunale avgifter dersom du bor i en selveierbolig.

Her er det igjen mye forskjellig praksis ute og går. Enkelte borettslag og sameier vil være kjappe i avtrekkeren på å begjære tvangssalg, mens andre vil vente i det lengste. Det er nødvendigvis ikke positivt at det ventes en stund, da kravet blir større og vanskeligere å innfri.

Legalpant foreldes etter 2 år, noe som ikke en fordel for skyldner.

Normalt er det en fordel at det er en foreldelsesfrist på gjeld og panteheftelser. Det kan i mange tilfeller føre til at saker løser seg selv for skyldner.

Dette er imidlertid sjeldent en fordel i forbindelse med legalpant, da det fører til at kreditorene ikke kan tillate seg å vente for lenge med å igangsette en tvangssalgsprosess.

De fleste borettslag benytter seg av en forretningsfører, som gjerne er en del av et større boligbyggelag. Dette er ikke amatører og forstår viktigheten av å igangsette tvangssalgsprosessen tidlig. Det samme gjelder kommunene.

Når det gjelder sameier, så kan rutinene være mer varierende, spesielt i små sameier. På den andre siden blir problemene mye større i et lite sameie enn et stort sameie dersom en beboer ikke betaler sin andel av fellesutgifter.

Selv om sameiet bruker litt tid på å finne ut hvordan de skal gå frem for å inndrive kravet og begjære tvangssalg, så kan irritasjonsmomentet hos andelseierne bli veldig stort. Dette er noe som kan gjøre det veldig utrivelig for beboer å bli boende i sameiet ved et vesentlig mislighold.

Kommunale avgifter regnes som boutgifter ved utleggstrekk.

Dersom det blir nedlagt utleggstrekk i din inntekt etter avholdt utleggsforretning, så har du rett til å beholde det som er nødvendig av din inntekt til nødvendige boutgifter og livsopphold til deg og din familie. Tilsvarende gjelder også ved gjeldsordning.

Det betyr at du har rett til å beholde så mye ekstra av din inntekt til å dekke kommunale avgifter, som det disse utgiftene utgjør. Det samme gjelder fellesutgifter i borettslag og sameie, da dette vil regnes som en del av nødvendige boutgifter.

Tilsvarende gjelder ikke for kredittkortregning, forbrukslån eller annen usikret kreditt som ikke er direkte tilknyttet boutgifter. Det ligger med andre ord også en klar føring her for hvilke regninger som bør prioriteres ved gjeldsproblemer.

Det er ikke bare ved utleggstrekk og gjeldsordning hvor dette gjelder. Ved beregning av bostøtte og sosialhjelp så ilegges også kommunale avgifter og fellesutgifter betydning i motsetning til kredittkortregningen.

Tak over hodet og penger til mat må du ha. Alt annet kommer bør komme i annen rekkefølge. Derfor skal du alltid prioritere utgifter som er nødvendig for å beholde taket over hodet, samt mat på bordet. Alt annet kommer i annen rekke.

Selv om kredittkortgjeld også i ytterste konsekvens kan føre til tvangssalg av bolig, så er risikoen mindre og tiden prosessen tar er uansett mye lengre.

Ikke la deg presse av pågående telefonoppringninger fra inkassobyråene.

Det går ikke lange tiden fra din forbruksgjeld, slik som kredittkort og forbrukslån, er gått til inkasso, til telefonen begynner å ringe. Når inkassobyrået ringer deg, går disse langt (ofte for langt), for å presse deg til å betale avdrag til dem, og prioritere dem fremfor kommunale avgifter eller andre utgifter til nødvendig livsopphold og bolig.

Du må ikke la deg presse til å inngå avtaler som du ikke klarer å opprettholde uten at du må droppe regninger som kommunale avgifter, eller andre nødvendige utgifter til livsopphold og bolig.

I den sammenheng vil vi påpeke at dersom du misligholder er slik avtale, en avtale som du ikke burde inngått i utgangspunktet, så kan det registreres betalingsanmerkning på deg når avtalen misligholdes.

Dermed kan du pådra deg en betalingsanmerkning mye tidligere enn du ellers ville gjort, noe som igjen medfører at en del dører lukker seg med tanke på å få innvilget refinansieringslån. Derfor må du være særdeles forsiktig med å inngå slike avtaler.

Husk at du er i din fulle rett til å legge ned forbud til inkassobyrået mot å kontakte deg på telefon. Det er viktig at du gir tydelig skriftlig beskjed om dette på hver enkelt sak, om at telefonoppringninger er uønsket, og at du foretrekker skriftlig dialog. Dersom inkassobyrået ignorerer et slikt ønske så vil det normalt være brudd på god inkassoskikk, og de mister sin rett til å kreve inkassoomkostninger dekket.

Når det gjelder kommunale utgifter derimot, så mottar du sjeldent noen telefonoppringning om dette. I beste fall forsøkes det med en enkelt oppringning som et siste forsøk før det sendes begjæring om tvangssalg. Ikke la mangel på mas via telefonen føre til at du nedprioriterer å betale regninger på viktige kommunale avgifter. Det vil i så fall være et svært risikabelt og uklokt valg.