Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Nye inkassosatser fra 1.1.2017.

Hva koster en inkassosak i 2017?

Det blir igjen enda dyrere å betale sine regninger for sent. Ved hvert årsskifte foretas justering av inkassosatsen, rettsgebyret og forsinkelsesrenten. Dette er avgjørende i forhold til hva det koster når man betaler for sent og påvirker alt fra purregebyret på den første purringen til hva det koster å tvangsselge en bolig.

Følgende justeringer i grunnsatsene er foretatt:

Inkassosatsen: Kr 700,- (tidligere kr 670,-)

Rettsgebyr: Kr 1049,- (tidligere kr 1025,-)

Forsinkelsesrentesatsen: 8,50 %

Inkassosatsen og rettsgebyret vil gjelde for hele 2017. Forsinkelsesrentesatsen vurderes halvårlig og kan bli endret fra 1.7.2017.

Skremmende agenda fra inkassobransjen!

Virke inkasso, som er inkassobransjens egen organisasjon og hvor de aller fleste inkassoselskapene som ønsker å fremstå som seriøse er medlem i, har nylig hatt de selv kaller en ”inkasso fagdag”. Her går de gjennom organisasjonens hovedmål og viktige dagsaktuelle temaer for bransjen. Vi har fått tilgang til en omfattende samling av presentasjonene fra dagen som forteller mye hva bransjens agenda er.

Det var tre hovedtemaer for dagen:
  • Kommende lov/ forskriftsendringer.
  • Hvordan håndtere fokus fra media og offentlige organer som Finanstilsynet, Datatilsynet og Forbrukerrådet/ Forbrukerombudet. Tre instanser som forøvrig har blitt invitert og fått tildelt sin halvtime for å tale til forsamlingen og dele sine berettigede bekymringer mot bransjen.
  • Politisk påvirkning til fordel til inkassobransjen.

Flytt strømmen uten kredittsjekk!


Det er relativt håpløst å få lån, forbrukslån og kredittkort uten kredittsjekk. Dette er ikke bare fordi bankene frykter relativt store tap i rene penger på hvert enkelt engasjement men også fordi de er pålagt etter finansavtaleloven å foreta en forsvarlig kredittvurdering i forbindelse med alle utlån og kreditter.

Netteier har leveringsplikt til tross for betalingsanmerkninger

Strømabonnement er noe vi alle trenger og som du har rett til å få levert selv om du er registrert som dårlig betaler med betalingsanmerkninger. Denne beskyttelsen kalles "leveringsplikt" og er noe alle nettleverandører er pålagt å tilby alle hustander i sitt område uavhengig av deres økonomiske situasjon. Den eneste årsaken de kan nekte eller stenge strømmen er ved vesentlig mislighold fra skyldner direkte ovenfor dem som netteier.

La inkassobyrået virkelig jobbe for pengene!

Etter flere tiår med egen lovgivning for inkassobransjen med inkassoloven samt en rekke lovendringer i denne perioden for å beskytte skyldner mot useriøs inkassopågang, så lever en rekke useriøse aktører i beste velgående med inkassobevilling fra Finanstilsynet. En bevilling som alene i praksis fungerer som legitimering av tvilsom inkassovirksomhet. Finanstilsynet virker å være relativt handlingslammet mot de mange aktørene som bare er "litt useriøse" og de har måttet konsentrere seg mot å ta inkassobevillingen fra verstingene i bransjen som Oslo Credittservice AS og Norkreditt AS. Selv etter at Finanstilsynet har tilbakekalt inkassobevillingene til disse aktørene får de lov til å drive sin tvilsomme inkassopraksis i lang tid etterpå før spikeren i kista er endelig på grunn av diverse overprøvinger av avgjørelsen i høyere instanser. I denne mellomtiden flytter de bare sakene over til en nytt inkassoselskap som fortsetter inndrivingen av de gamle tvilsomme kravene, krav som gjerne allerede er hvitvasket ved avsagt dom i forliksrådet.

Bekymringsverdig utvikling i inkassoklagenemnda

Vi har tidligere oppfordret våre lesere til å benytte inkassoklagenemnda i mye større grad med den begrunnelsen at kompetansen er vesentlig bedre i inkassoklagenemnda enn i forliksrådene samt at behandling i inkassoklagenemnda er gratis for klager. Til tross for denne artikkelen fastholder vi fortsatt denne anbefalingen, det er tross alt fortsatt klart at kompetansen er mye bedre i inkassoklagenemnda enn i forliksrådene, hvor kompetansen ofte er fullstendig fraværende. Det er selvsagt også vesentlig at klagebehandling i inkassoklagenemnda er gratis i forhold til forliksrådet og høyere rettsinstanser. Vi vil med denne artikkelen imidlertid advare mot å fremme enkelte spesielle saksforhold inn for inkassoklagenemnda av begrunnelse som kommer frem i denne artikkelen.

Vi har den siste tiden registrert en bekymringsverdig utvikling i inkassoklagenemnda og ikke minst hvordan dette utnyttes av inkassobransjen. Det er flere forhold vi er kritiske til. Vi ser at inkassoklagenemnda har utarbeidet en merkelig praksis. Dette ved at de godtar at overtramp av inkassoloven, som medfører bortfall av skyldners erstatningsplikt til å betale utenrettslige omkostninger, kan repareres. Slik reparering kan enkelt og greit gjøres ved at inkassoselskapet sender nytt inkassovarsel og betalingsoppfordring med purregebyr og inkassosalær selv om de har mistet sin rett til å kreve utenrettslige omkostninger dekket tidligere, for eksempel ved å ha utøvd dårlig inkassoskikk.

Finanstilsynet fortsetter inkasso opprydding men mye gjenstår.

Det at et betalingskrav fremmes fra et inkassobyrå virker legitimerende i seg selv. Det krever nemlig inkassobevilling både til selve inkassoselskapet samt at faktisk leder i selskapet skal ha personlig inkassobevilling. Inkassovirksomhet er for øvrig underlagt tilsyn fra Finanstilsynet og skal tilpasse seg en rekke formelle krav for at virksomheten skal foregå i lovlige former. Nordmenn er lært opp til at slike finansielle aktører i Norge driver lovlig og ryddig og stiller dermed sjeldent spørsmål med lovligheten av det disse driver med.

Et inkassobyrå er ikke det samme som advokater. Dog har inkassobyråets i ledd av inkassobevillingen prosessfullmakt ovenfor forliksråd og i saker relatert til tvangsfullbyrdelse. Problemet med dette er at det overhodet ikke er noen som helst krav til juridisk kompetanse for å sitte i forliksrådene, noe vi tidligere har belyst i egen artikkel om dette. Ordningen er lagt opp til at partene skal representere seg selv.

Derfor opplever du intens inkasopågang i juni!

Dersom du sliter med inkassogjeld så forstår du hva vi mener med overskriften. I juni måned er pågangen fra inkassobyråene ekstrem intens i alle former enten det er telefon, brev, sms, e-post, personlig oppsøk eller gjerne en kombinasjon av disse tiltakene. Rettslige skritt synes også å være mer hyppig denne måneden. Dersom du sliter med mange inkassosaker så kan det hele fremstå som et alvorlig inngrep i privatlivet fred.

Det er relativt forståelig at inkassobyråene er ekstra pågående i juni ut i fra et rent økonomisk perspektiv, men et man kan stille seg spørsmålet om det moralske og hvorvidt det i enkelte tilfeller er i strid med god inkassoskikk. Det virker nemlig ikke som om inkassoselskapene har noe kontroll på hvor mange henvendelser de sender ut til hver skyldner. Det skal gjerne sendes brev og sms på hver sak i tilegg til telefonoppringning. Dette er kanskje overkommelig for dem som har en utestående sak eller to men det er overraskende mange som sliter med titals inkassosaker i forskjellig størrelsesorden, uten at de har noe som helst å tilby sine kreditorer. Det er gjerne avholdt utleggsforretning nylig med intet til utlegg men dette klarer ikke inkassoselskapet å fange opp i den store pengejakten i juni.

Er refinansiering med inkassogjeld realistisk?

De fleste får sitt første møte med inkasso enten ved et uhell i form av at de har glemt å betale en regning eller ved at de sakte men sikkert over tid har sett at endene ikke møtes. Til slutt tipper det da gjerne over til at den ene gjeldsposten etter den andre havner hos inkassobyråene. Mange får også sitt første møte med inkasso enkelt og greit fordi det er et ukorrekt eller omtvistet krav som aldri skulle havnet hos et inkassobyrå men dette er et helt annet tema som vi ikke går nærmere inn på i denne artikkelen.

Det er mange finansielle aktører og gjeldsrådgivere som reklamerer med at de kan hjelpe deg med refinansiering av smålån og annen gjeld til tross for at du har inkassosaker og betalingsanmerkninger. Den egentlige realiteten er at en forutsetning for at dette i det hele tatt skal være aktuelt så må du kunne stille sikkerhet i form av bolig med friverdi. Vær forsiktig og oppmerksom på aktører som virker å love annet enn dette. Spesielt enkelte gjeldsrådgivere har ikke annet å tilby enn at de forsøker å hjelpe deg med en utenrettslig gjeldsordning eller reduksjon av gjelden. Dette trenger dog ikke å være feil løsning for deg men har ingenting med refinansiering av gjelden å gjøre.

Hva gjør Finanstilsynet nå?


Finanstilsynets avdeling for oppfølging av Norske inkassobyrå har utvilsomt hektiske dager. Det avdekkes stadig nye tvilsomme selskaper med inkassobevilling i kjølvannet av skandalen der hvor Oslo Creditservice AS mistet sin inkassobevilling og endte opp med å bli politianmeldt av Finanstilsynet for svindel.

Kan Finanstilsyne unnlate å reagere ovenfor Conecto AS?

Conecto AS er eid av Sparebank1 gruppen AS noe som burde være et kvalitetsstempel i seg selv. Dette samsvarer ikke med at selskapet til de grader har blitt "filleristet" i inkassoklagenemnda i 3 relativt nye avgjørelser, noe vi antar og forventer at har ført til at selskapet følges med argusøyne av Finanstilsynet i overskuelig fremtid.