Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Lindorff – Norges minst samarbeidsvillige inkassobyrå!

Gjennom årenes løp har vi mottatt en rekke fortvilte henvendelser fra personer med gjeldsproblemer, vi har også sporadisk forsøkt å hjelpe noen av disse med å forhandle med kreditorene. Dette gjelder spesielt i tilfeller når disse har klart å skrape sammen noen penger, gjerne ved å motta arv eller forskudd på arv, og ønsker å få til en avtale om et ok oppgjør, eller at familie har tilbudt seg å hjelpe.

Dette gjelder ofte gammel gjeld. Gjeld som gjerne har gått flere runder via namsmannen med utleggsforretning og hvor det gjerne er betalt ned betydelige beløp i utleggstrekk allerede, gjerne langt over den summen ravet opprinnelig var på. Samtidig har kravene typisk mangedoblet seg som et resultat av høye gebyr og blodrenter.

Dessverre er det slik at slik gjeld ofte relateres kredittkort eller forbrukslån. Felles for disse produktene er at de har skyhøy rente, typisk 20- 30 % i årlig rente. Det betyr at det påløper et beløp tilsvarende hovedstolens (det opprinnelige kravet) størrelse hvert fjerde år ved en rentesats på 25 % årlig rente. Dette medfører typisk at den gamle opprinnelig gjelden nå er det mangedobbelte av det opprinnelige kravet, selv om det kreditor for lengst har fått dekket inn mer enn det beløpet kravet opprinnelig var på via delvis oppgjør i form av avdrag, utleggstrekk eller tvangssalg.

På toppen av det hele er slike eldre krav gjerne solgt videre en eller flere ganger til profesjonelle oppkjøpere som spekulerer i å kjøpe gjeld billig i en samlepott (gjeldsportefølje), for deretter å drive denne inn på en måte som medfører størst mulig profitt for oppkjøper. For selger av gjelden medfører denne at det mottas et større engangsoppgjør der og da, men langt lavere enn de kunne mottatt ved å fortsette inndrivingen selv eller via inkassobyrå.

Gjeldsofre bør ikke bruke norske kryptobørser til oppbevaring av midler.

Først må vi nevne det åpenbare, nemlig at det stort sett er mest fornuftig å betale ned på dyr inkassogjeld fremfor å bruke pengene på å spekulere i kryptovaluta.

Samtidig så er det en del forhold rundt de norske lovverket, når det kommer til tvangsinnfordring av gjeld, som gjør det hensiktsmessig å opparbeide seg noe formue eller en såkalt buffer i kryptovaluta eller i utenlandske banker or å unngå at dette blir tvangsinndrevet. Dette gjelder ikke minst personer med store og langvarige gjeldsproblemer.

Så lenge du oppbevarer kryptovaluta på norske kryptobørser som er underlagt tilsyn via Finanstilsynet, så kan du risikere at namsmannen tar utlegg i dette ved en utleggsforretning, slik at midlene deretter blir tvangssolgt og går til dekning av din inkassogjeld.

Hvor trygge er midlene dine hos utenlandske kryptobørser?

Dersom du oppbevarer dine kryptovaluta på utenlanke kryptobørser, så blir det med en gang mye vanskeligere for kreditorene å slå kloa i disse. Norske namsmenn har nemlig ikke myndighet i andre land, og kreditor må i så fall igangsette en egen inndrivningsprosess i det aktuelle landet.

Tenk deg om før du logger inn på inkassobyråets nettside.

Vi har lenge hatt mistanke om praksisen vi påpeker i denne artikkelen, men først nå tør vi med stor sikkerhet fastslå hvor kyniske inkassobyråene handler, som en følge av at skyldnere logger seg inn online på «min side» hos de forskjellige inkassobyråene.

Ved å gjøre logge seg inn på en slik nettside kan skyldner ganske enkelt få en enkel oversikt over sine krav hos det enkelte inkassobyrået. Dette er en tjeneste alle større inkassobyrå i Norge har. Dessverre kan dette igangsette tiltak fra inkassobyrået som du ikke så for deg.

Sett fra inkassobyråets ståsted, så er det åpenbart at når en skyldner logger seg inn på inkassobyråets nettside, så er denne i en livsfase hvor det på en eller annen måte forsøkes å ordne opp i gammel gjeld. Spesielt personer som har vært insolvente og passive i lang tid, gjerne over flere år, gir et tydelig signal til inkassobyrået om at nå er noe på ferde. Dette er ofte, men ikke alltid, et tegn på at skyldner er i en situasjon som tilsier at den økonomiske situasjonen har beret seg vesentlig. Det kan blant annet også være et signal om at det vurderes å søke gjeldsordning.

Det fremstår som åpenbart for oss at inkassobyråene tar dette som et kraftig signal på at en løsning kan være nært forestående. Vi ser en åpenbar trend på at en slik innlogging på inkassobyråets nettside igangsetter en prosess hvor det først og fremst gjennomføres en omgående ny kredittvurdering. Deretter er terskelen svært lav for inkassobyrået for varsel og gjennomføring av rettslige skritt. I beste fall slipper skyldner unna med en ny runde intensiv utenrettslig pågang via post, SMS og telefon.

På bakgrunn av dette bør du som skyldner tenke deg godt gjennom før du velger å logge deg inn på en slik tjeneste hos inkassobyrået.

Inkassobyrå mister inkassobevillingen på grunn av aggressiv telefoninkasso!

Inkassobyrå mister inkassobevillingen på grunn av aggressiv telefoninkasso!

Vi har gjentatte ganger tatt til orde for at Finanstilsynet skal være mer aggressive i sitt tilsyn og bruke sin makt til å tilbakekalle useriøse sine inkassobevillinger oftere enn det de faktisk gjør. Dette skjer faktisk innimellom, men det kan gå år mellom hver gang.

Nå er det heldigvis et nytt useriøst inkassoselskap som blir avskiltet av Finanstilsynet. Denne gangen er det en grunn vi ikke har vært borte i tidligere, men hvor vi har påpekt flere ganger at en slik praksis ikke er i henhold til god inkassoskikk. Det er nemlig en grense for hvor ofte et inkassobyrå kan tillate seg å ringe samme skylder ved telefoninkasso og dette gjelder selv om skyldner ikke svarer!

Teleperformance Norge AS heter selskapet som nå mister sin inkassobevilling. Det må for ordens skyld påpekes at avgjørelsen er påklaget til Justis- og beredskapsdepartementet av foretaket, uten av vi tror klagen vil føre frem. Vi har ved tidligere anledninger sett at når Finanstilsynet først går til dette skrittet, så har de gjort grundig jobb med god underdokumentasjon. Dessverre har dette gjerne oppsettende virkning slik at foretaket midlertidig kan fortsette virksomheten før vedtaket er endelig.

Teleperformance Norge AS er et heleid datterselskap av svenskregistrerte Teleperformance Nordic AS og fikk tildelt fremmedinkassobevilling i 2018. Det tok dem med andre ord ikke lange tiden å rote ting til, noe som får selskapet til å fremstå enda mer useriøst. Björn Erik Markus Mauritzon er i skrivende stund registret som daglig leder mens Ioannis Tourkomanis er styrets leder.

Desperat svada fra inkasso Norge.

Den 6.april 2020 kom regjerningen med et hasteforslag til inkassoloven med høringsfrist 17. april. Forslaget medfører en halvering av alle purregebyr, halvering av inkassosalær på saker med hovedstol under kr 2500,-, samt halvering av det såkalte skrivegebyret inkassobyrået kan kreve når de igangsetter rettslige skritt.

I tillegg ble det foreslått 20 % reduksjon i salær på saker med hovedstol på et beløp mellom kr 2500,- og kr 50000,-, samt 10 % reduksjon på saker større enn dette. Utover dette ble det foreslått enkelte mindre endringer.

Frem til dette forslaget ble fremlagt så var den norske inkassobransjen nærmest uberørt av koronakrisen. Ja, antall nye inkassosaker ble midlertidig redusert siden en del oppdragsgiverne holdt stengt, og noen færre innbetalinger ble mottatt siden mange skyldnere var rammet av økt økonomisk usikkerhet, men samtidig vet bransjen veldig godt at dette er en kortvarig negativ effekt som vil bli fulgt opp av enorm vekst i antall saker og økte salærer på saker som har blitt liggende uoppgjort.

Når regjeringen fremmet forslag om hasteendringer i inkassoloven, som vil påvirke bransjen betydelig dersom det går gjennom, så gikk naturligvis alle alarmer i Inkasso Norge. De fleste aktørene har klart å holde seg rolig og la sine organisasjoner svare på vegne av sin bransje, men selvfølgelig er det noen som er så desperate at de slenger inn sine egne høringssvar. Når dette blir gjort nærmest i affekt og med tidspress, så blir ikke alltid alt like gjennomtenkt og kan fort virke avslørende i stedet for å fremme deres synspunkter.

Inkassobyråene jobber for fullt under Corona epidemien.

Mens Norge står stille under Coronaepidemien, så tyder alt på at hos inkasso Norge er det «business as usual». Vi får stadig nye meldinger om fortvilede personer som opplever aktiv pågang fra inkassobyrå, namsmenn og forliksrådet midt i den pågående krisen, en krise hvor flere hundretusen nordmenn er permittert i løpet av få uker.

Realiteten er at ingen av de reguleringene og tiltakene myndighetene har satt i gang den siste tiden påvirker inkasso Norge på noen som helst måte, tvert imot tyder svært mye på at de bruker anledningen til å utnytte kaoset og kjøre mer eller mindre tvilsomme saker gjennom rettsapparatet og namsmyndighetene.

Vi får også svært mange fortvilte henvendelser fra skyldnere under denne perioden som sliter med å få stoppet lønnstrekk hos namsmennene i disse dager.

Ifølge jurist Gordon Spangelid, som har var svært aktiv i kampen mot å stoppe det useriøse nettverket bak det useriøse inkassoselskapet Oslo Creditservice AS, er det nå klare tegn på at inkassobyråene forsøker å få problemsaker gjennom rettsapparatet uten media sitt søkelys. I disse dager forsvinner jo det aller meste under radaren så lenge det ikke er relatert til Corona utbruddet.

Hvilke rettigheter har skyldnere under Corona epidemien?

Selv om ingen av myndighetenes tiltak berører inkasso Norge direkte, så har du som skyldner allerede en del rettigheter som du kan påberope deg under Corona epidemien.

Finanstilsynet bekrefter - Du kan trygt betale fra utlandet på forfallsdato.

Inkassoloven § 9 sier at det er datoen et betalingsoppdrag blir innlevert til bank som er utgangspunktet i forhold til om betalingsfristen i et inkassovarsel er oppfylt. Når betalingen mottas eller registreres hos mottaker er dermed uvesentlig, med tanke på om betalingsfristen er oppretthold.

Bestemmelsen gjelder i utgangspunktet inkassovarsel, men tolkes til å gjelde alle betalingsfrister i en inkassoprosess.

Finanstilsynet har nå bekreftet, i svar til oss, at det er uvesentlig om betalingen skjedde via utenlandsk bank etter betalingsformidler. Det er fortsatt den dato betalingsoppdraget ble innlevert av betaler som er avgjørende, selv om transaksjonen tar lengre tid å gjennomføre.

Du kan således trygt betale dine regninger på forfallsdato når du betaler fra utlandet, og du trenger med andre ord ikke å betale ekstra tidlig for at betalingen skal komme frem i tide.

Det er ganske åpenbart at vi i inkassoguiden.no den siste tiden har lagt vår elsk på nye Fintech løsninger fra europeiske utfordrer banker, som utfordrer den norske finansindustrien på brukervennlighet, og ikke minst priser.

Dette gjelder ikke minst personer med inkassoproblemer som opplever at norske banker helst ikke vil ha dem som kunder, selv om bankene strengt tatt ikke har noe valg, så lenge det ikke er snakk om kreditt.

Ny kredittopplysningslov viderefører gjeldende regelverk.

Den 10. desember 2019 ble ny kredittopplysningslov vedtatt i Stortinget, loven er pr 20. januar 2020 ikke tredd i kraft ennå. Den nye kredittopplysningsloven er i praksis en ren videreføring av dagens regelverk som baserer seg på konsesjonsvilkår fra Datatilsynet.

Videre er det sendt ut et forslag til forskrift til loven, hvor det kort fortalt kun presiseres hvilke opplysninger som kan lagres og hvor slike opplysninger kan hentes fra. Dette er imidlertid foreløpig kun et høringsforslag.

Med den nye kredittopplysningsloven blir det mye lettere å orientere seg i gjeldende regelverk for kredittopplysninger i forhold til tidligere. Med unntak av at innehavere av enkeltpersonsforetak som får noe bedre rettigheter, så er det ingen styrkning i loven med tanke på forbrukernes rettigheter. Dette er skuffende i disse personverntider.

Ordningen med mulighet for å sperre seg selv for kreditt har derfor blitt videreført. Dessverre har ikke det opprinnelige forslaget, som i stor grad ville innskrenke inkassobyråenes mulighet til å få innsyn i kredittopplysninger, uavhengig av om forbruker hadde opprettet kredittsperre eller ikke, blitt tatt med i det endelige lovforslaget som nå er vedtatt. Dermed har inkassobransjen atter en gang fått godt betalt for å drive aktivt lobbyvirksomhet mot lovgiver.

Betalingsanmerkninger på oppgjort gjeld som skal slettes vil likevel ofte bli stående.

Det er også videreført prinsippet om at oppgjorte saker skal slettes umiddelbart, slik at det ikke blir såtende noen betalingsanmerkninger på slike saker.

Gi inkassobyrået minst mulig informasjon om dine private forhold.

Ingen regel uten unntak, det gjelder også for temaet i denne artikkelen. Likevel vil vi som en tommelfingerregel anbefale våre lesere om å gi inkassobyrået minst mulig informasjon om sine private forhold, spesielt forhold som omfatter din privatøkonomi.

Fakta er at dersom du en eller annen gang i en telefonsamtale med et inkassobyrå for eksempel har nevnt at du før eller siden vil motta en betydelig arv, så kan du føle deg sikker på at dette er notert av den du pratet med. Dette medfører også dersom du har nevnt dette i en bisetning til en telefonkonsulent som ringte deg opp for 5 år siden, så kan du ære rimelig sikker på at dette står notert på dine saker den dag i dag.

Hvorfor er dette så et problem? Jo, dersom du nå 5 år senere fremmer et forslag om minnelig løsning som medfører reduksjon av gjeld, et forslag som normalt ville blitt godtatt, så kan du risikere at dette gamle notatet på saken får en overivrig saksbehandler til å motsette seg forslaget.

Du har jo opplyst at du før eller siden vil motta arv, denne overivrige saksbehandleren vil da tenke at siden du ennå ikke har gjort opp saken så er denne arven nært forestående. Dermed tenker denne saksbehandleren at det er mye mer penger å hente på å bare la saken stå, og dermed fortsette og forrente seg, da du før eller siden vil få penger til å gjøre opp hele gjelden.

Du vil normalt heller ikke få opplyst at dette er årsaken til avslaget, slik at du kan oppklare misforståelser slik som at arven allerede er utdelt og den var mye mindre enn ventet. Inkassobyrået vil nemlig aldri fortelle deg at dette er et notat på dine saker.